Интеграл есептеу және графтарға есеп

Есептер
Документ
Жоғарыда сілтеме бойынша есептерді(+теория) жүктей аласыздар.
Мұны Шығыс Қазақстан Мемлекеттік техникалық университетінде береді 1 курстарға береді екен. C#-та шығару керек.

C# Console

UPD:
Практика тапсырмалары
Мына есептер КазГУдан)

5 пікір

avatar
тағы есеп)
avatar
#include using namespace std;
//15nuska, 1 esep
int main()
{
float x,a;
int n=0;
cout << «x=»;
cin>>x;
cout <<«a=»;
cin>>a;

while(n==0||n%2==1){
cout<<«n=»;
cin>>n;
if(n%2==1){cout<<«n-zhakshalar sany jup bolui kerek!»<<endl;}
}

int k = n/2;
float res=(x+a);
for(int i=0;i<k-1;i++){
res=res*res+a;
}
cout<<«jauaby:=»;
cout<<res;
return 0;
}
avatar

Осы өрнекті Симпсон әдісімен есептеу.

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double a = 0, b = 1, h;
      int n;
      Console.Write("n=");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      while(n%2==0){
        Console.WriteLine("n tak san bolui kerek!");
        Console.Write("n=");
        n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      };
      h = (b - a) / (2 * n);
      double x, y;
      double sum1 = 0;
      for (int i=2; i <= (2*n-2); i+=2)
      {
        x = a + i * h;
        sum1 += getY(x);
      }

      double sum2 = 0;
      for (int i = 1; i <= (2 * n - 1); i += 2)
      {
        x = a + i * h;
        sum2 += getY(x);
      }

      double y0 = getY(a);
      double yn = getY(a + n * h);

      double res = (h / 3) * (y0 + yn + 2 * sum1 + 4 * sum2);
      Console.WriteLine("Jauaby:"+res);
      Console.ReadKey();
    }

    static double getY(double x)
    {
      return 1 / Math.Sqrt(1 + x * x);
    }
  }
avatar
Графтарға байланысты есеп аяқталмады. Осыған қарап жасай беруге болады.
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;//төбелер саны
      Console.Write("n engiziniz:");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      var arr = new int[n, n];
      setArray(ref arr);
      displayArray(arr);
      Console.Write("Eiler grafina tekseru:");
      Console.WriteLine(checkForEilerGraf(arr));
      Console.Write("Gamilton grafina tekseru:");
      Console.WriteLine(checkForGamilton(arr));
      Console.ReadKey();
    }

    //массивты толтыру
    static void setArray(ref int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        arr[i, i] = 0;
      }

      //кездейсоқ мәндер беру
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          arr[i, j] = rnd.Next(0, 2);
        }
      }

      //мәндерді симметриялы көшіру
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          arr[j, i] = arr[i, j];
        }
      }
    }

    //қабырғалар санын алу
    static int getEdgeArray(int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          sum += arr[i, j];
        }
      }
      return sum;
    }

    //массивты шығару
    static void displayArray(int[,] arr)
    {
      Console.WriteLine("Massivty shigaru:");
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
          Console.Write(arr[i, j] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }

    //Төбенің дәрежесін есептеу
    static int getVertegDegree(int k, int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      int res = 0;
      for (int j = 1; j < n; j++)
        res += arr[k, j];
      return res;
    }
    /*
     * Теорема Эйлера. Связный неориентированный граф является 
     * эйлеровым графом тогда и только тогда, когда степени всех его вершин
     * четны.
     */
    static bool checkForEilerGraf(int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        int degree = getVertegDegree(i, arr);
        if (degree % 2 == 1)
          return false;
      }
      return true;
    }

    static bool checkForGamilton(int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      if (n < 3) return false;
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if (getVertegDegree(i, arr) + getVertegDegree(j, arr) < n) return false;
        }
      }
      return true;
    }
  }
avatar
Шешімі:
#include <iostream>
#include <string>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
 double sum;
 int f=1;
 int i=0;
 int fractional=0;
 
 while(fractional%10==0){
   if(i>0){f=f*i;}
   sum = sum+(pow(-1,i)/f);
   i++;
   fractional = (int)( ( sum - floor(sum) ) * pow(10, 8) );
 }
 printf("sum = %.7f",sum);
}
Тек қана тіркелген және авторизациядан өткен қолданушылар пікір қалдыра алады.